phục vụ Hiền Tài là phục vụ Quốc Gia

  1. Quốc Gia Phúc Đức

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   20
   Mới nhất: Chùa Tiêu Sơn PhucDuc.vn, 21/6/18 lúc 6:53 AM
   RSS
  2. Kỳ Tài Việt Nam

   Xuất Kỳ Tài....Việt Nam Vạn Đại
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   8
   RSS
  3. PhucDuc Capital

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   13
   RSS
  1. Quốc Gia Lập Trình

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   34
   Mới nhất: Holistics PhucDuc.vn, 19/6/18 lúc 3:43 PM
   RSS
  2. Thinktank Nhân Tài

   Tư duy chiến lược về tìm kiếm, đào tạo và chính sách hợp tác với nhân tài
   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   17
   Mới nhất: Thinktank Nhân Tài PhucDuc.vn, 14/6/18
   RSS
  3. Vietnam StartUp

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   8
   Mới nhất: Thinktank khởi nghiệp PhucDuc.vn, 15/5/18
   RSS
  4. International StartUp

   Đề tài thảo luận:
   30
   Bài viết:
   47
   Mới nhất: Khởi nghiệp New Zealand PhucDuc.vn, 31/5/18
   RSS
  5. Software Capital

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   13
   Mới nhất: Software Capital PhucDuc.vn, 5/6/18
   RSS
  1. Quốc Gia Công Nghệ

   Quốc Gia Công Nghệ là quốc gia có tỷ trọng công nghệ chiếm trên 60% GDP
   Đề tài thảo luận:
   20
   Bài viết:
   29
   Mới nhất: GDP công nghệ PhucDuc.vn, 20/6/18 lúc 8:19 AM
   RSS
  2. Thinktank Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   22
   Mới nhất: Thintank Blockchain PhucDuc.vn, 19/6/18 lúc 3:38 PM
   RSS
  3. Thành Phố Công Nghệ

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: VinSoftware PhucDuc.vn, 18/6/18 lúc 3:46 AM
   RSS
  4. Cờ Vây Công Nghệ

   Tư duy Cờ Vây, tư duy kinh doanh
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   5
   RSS
  5. Tesla Club

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   4
   Mới nhất: Công Nghệ Tâm Linh PhucDuc.vn, 3/4/18
   RSS
  6. Obama Capital

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   28
   Mới nhất: CODE Capital PhucDuc.vn, 19/6/18 lúc 2:40 PM
   RSS
  1. Điện Biên Phủ Kinh Tế

   Điện Biên Phủ kinh tế lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Vietnam sẽ trở thành cường quốc kinh tế ở Châu Á trong 20 năm tới
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   RSS
  1. Alibobo Software

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   7
   Mới nhất: HealthTech PhucDuc.vn, 2/3/18
   RSS